" />

Biogas produktion omdanner organisk affald til tre produkttyper:

1. Elekticitet
Gennem biogasproduktion omdannes organisk affald (f.eks industriaffald fra fødevareindustrien eller husdyrgødning fra landbruget) til biogas.

Gassen produceres, når energi og protein tilsættes methanbakterier, som producerer methan-gas. Gassen forbrændes i en gasmotor, som driver en el-producerende generator. Elektriciteten kan afsættes på energinettet, eller den kan distribueres direkte til virksomheder eller endda private forbrugere.

2. Gas
Methan-gas i et biogasanlæg kan opgraderes til andre typer af gas, hvis anlægget indstilles hertil. Der kan således produceres gas til brug i industrien eller i private husholdninger, eller der kan fremstilles LPG (flydende gas). Et interessant alternativ, ikke mindst for transport- og minesektorerne.

3. Gødning
Biogas-produktion resulterer i en lille mængde komprimeret organisk affaldsprodukt, som udgør den absolut reneste form for gødning. I biogasproccessen omdannes sværttilgængelig kvælstof til lettilgængelig kvælstof. Det giver en højere udnyttelse af biomassen, og det reducerer udvaskningen af kvælstof til åer og vandløb.

Pga. biogasanlæggets driftstemperatur steriliseres gødningen endvidere, og det begrænser tilblivelsen af patogener. I forhold til at bruge uforarbejdet gylle som gødning på landbrugsjord, har vi derfor at gøre med en bæredygtig gødningsform af høj kvalitet.

Dansk illustration_proces

Innovation

"Vi tænker alternativt og afprøver altid nye muligheder"